NSFDC Scheme

NSFDC Scheme

વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા ➙ ક્લિક કરો

Advertisement

NSFDC Scheme 


National Scheduled Castes Finance and Development Corporation (NSFDC) set up in 1989, is a government entity formed under the auspices of the Indian Company Act 1956. The primary goal of NSFDC is to furnish funds to people falling under the Scheduled Cate strata of the society. This will enable their socio-economic development and stay productive in the mainstream economy.

NSFDC Scheme takes the help of State Channelizing Agencies (SCAs) such as Public sector banks, NBFCs, Cooperative Banks, and Regional Rural Banks,

NSFDC Scheme has an authorised share capital of Rs 1500 crores, and the Paid-up capital is Rs 1400 Crores as of September 2018

The management of NSFDC Scheme consists of a board of directors. The members of the board are drawn from Central Government, Financial institutions, State bodies and non-official members handpicked from the society.

Vision and Mission NSFDC Scheme

NSFDC strives to be a catalyst in the systemic elimination of poverty by grassroots socio-economic development of the Scheduled Caste community. NSFDC places a high priority on efficiency, responsiveness, and collaboration with similar minded national agencies and other non-government organisations.

NSFDC Scheme creates prosperity among members of Scheduled Cates by increasing the supply of financial assistance. NSFDC Scheme is particularly focused on Skill Development. Skill Development is an important framework on which self-sufficiency can be achieved among vulnerable communities.
The applicant should be a member of Scheduled Caste and a native of the State of Gujarat.
The age of the applicant should not be less than 21 years and not more than 30 years.
The applicant should be unemployed as well as able to do business and should not be a defaulter of any financial institution.
Must have income less than Rs.5,00,000 / –
Under direct credit scheme, loans are provided under vehicle scheme, dairy farming scheme, micro credit finance scheme, Mahila Samrudhi scheme.
NSFDC After the approval of the scheme, applications are announced and selected.
From the selected beneficiary Rs. No contribution is taken for loans less than Rs. 1.00 lakhs. When Rs. 1.00 lakh to Rs. Beneficiary contribution is taken as per 3% or as per approved project in loans up to Rs. 3.00 lakhs.
The direct credit scheme includes Mahila Samrudhi Yojana, Micro Credit Finance, Passenger Rickshaw, Pick Up Van, Passenger Four Wheeler, Freight Four Wheeler and Tractor Scheme.

NSFDC Scheme | સિધા ધિરાણની યોજનાઓ

ક્રમયોજનાનું નામયુનિટ કોસ્ટઅરજદાર પાસેથી લેવાતો વ્યાજનો દરઅરજદાર પાસેથી લેવાતો પેનલ્ટી વ્યાજનો દર
૧ મહિલા સમૃધ્ધિ ૫૦,૦૦૦ ૧ % ૨.૫ %
૨ માઈક્રો ક્રેડીટ ફાયનાન્સ ૫૦,૦૦૦ ૨ % ૨.૫ %
૩ કમ્પુટર / લેપટોપની યોજના ૫૫,૦૦૦ ૩ % ૨.૫ %
૪ નાના પાયાની યોજના ૧,૦૦,૦૦૦ ૩ % ૨.૫ %
૫ ફોર વ્હીલર પેસેન્જર ૭,૨૮,૦૦૦ ૫ % ૨.૫ %
૬ મારૂતી સુઝુકી ઇકો ૪,૧૭,૦૦૦ ૩ % ૨.૫ %
૭ માલ વાહક ફોર વ્હીલર ૫,૮૨,૦૦૦ ૫ % ૨.૫ %
૮ પેસેન્જર રીક્ષા ૧,૫૦,૦૦૦ ૩ % ૨.૫ %
૯ પીક અપ વાન ૧,૮૦,૦૦૦ ૩ % ૨.૫ %
૧૦ ટ્ર્ર્ક્ટર વીથ ટ્રોલી તેમજ યાંત્રિક સાધનો ૮,૯૮,૦૦૦ ૫ % ૨.૫ %


સંપર્ક : ગુજરાત અનુસૂચિત જાતિ વિકાસ નિગમ બ્લોક નંબર – ૧૦ , રજો માળ, ડૉ. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર, ગુજરાત – ૩૮૨૦૧૦ ગુજરાત (ઇન્ડિયા).


ફોન :+૯૧ ૭૯ ૨૩૨૫૩૮૮૩, ૨૩૨૫૩૮૮૧, ૨૩૨૫૩૮૭૮, ૨૩૨૫૩૮૮૬
List of Certifications and Courses | NSFDC Scheme
Hardware and Networking certification course
Automobile Servicing and Repairs
Microsoft Office and Web-based services
Certification in Electronic Assembly
Entrepreneurship development
Garment Construction certification
Motor Rewinding
CNC Lathe Machine Operator
Pattern Cutting in metallic objects through software certification
Beauty Parlour
CAD using Auto CAD
CNC Milling and Turning Programming and Operation
Diploma in Hardware and Networking
Fruit Processing
Laboratory Technician
Machine Mechanic Course Desktop
Mobile Phone Repairs
Nursing
Operator
Photography and Videography
Plastic Extrusion and Injection Machine Operator
Production Supervisor and Quality Control
Publishing and MS Office
Repairing of Refrigerator and Air Conditioner
Repairing, Maintenance of Diesel Engine and Power Tiller
Sewing Machine Operator Course
Soft Toys making
Welding and Fabrication, Electrician, etc.
Term Loan can be applied for the following activities: NSFDC Scheme
Leather goods manufacturing
Silk reeling unit
Mulberry farming
Silver ornaments making
Steel Fabrication
Sheep farming and Tent House
Agricultural Land
DTP and Computer Centre
Beauty Parlour
Readymade Garments
Departmental Store
Furniture making
Goatery
Auto rickshaw
Medical shop
Fertilizer Shop
Hand and Power loom
Hardware shop
Cultivation
Fishery
Cyber café
Honey Bee Farm
Flour Mill
Photography
Diary Shop
Poultry
Tailoring
Footwear Manufacturing
Horticulture.
List of affiliated Training Partners | NSFDC Scheme
Electronics Corporation of India(ECIL)
Don Bosco Technology Society
Guru Angad Dev Veterinary And Animal University
National Institute for Entrepreneurship and Small Business
Central Institute of Plastic Engineering and Technology
Apparel Training and Design Centre
Handicraft and Carpet Sector Skill Council
Rubber Sector Development Council
Textiles Sector Skill Council
Domestic Worker Sector Skill Council
Furniture and Fittings Skill Council
Electronic Sector Skill Council of India
Media and Entertainment Skill Council
Nettur technical Training Foundation
Indian Plumbing Skills Council
Beauty and Wellness Sector Skill Council
Central Leather Research Institute
Ashok Leyland Institute of Droving training and Research

The main objective of NSFDC is to provide a modern livelihood for the SC community by providing capital to their entrepreneurial visions. Its chief goal is that no person from the socially disadvantaged community is left out from the credit market.


Official Website Click Here

Press Note Read

NSFDC Scheme FAQs:


1. How to contact NSFDC Scheme?
NSFDC can be contacted at the following address: 14th Floor-Scope Minar, Laxmi Nagar, Delhi


2. Are there any additional schemes for women?
There are a couple of additional schemes for women such as MahilaSamriddhiYojana and MahilaKisanYojana.


3. What are the age criteria for the NSFDC loan?
No age criteria exist for a loan application from NSFDC. Minors need permission from parents during loan application.


4. Is the NariArthikSashaktikaran Yojana available?
No. As of now, the NariArthikSashaktikaranYojana has been closed by the NSFDC.


5. Does the NSFDC have and income criteria for skill training programs?
No, there is no income criteria for a skill training program offered by NSFDC and is free.


6. Does the NSFDC offer loans to all SC members?
NO, the NSFDC offers loans only to those SC members who have an annual family earning of more than Rs.3 lakh.


7. For which activities can an NSFDC loan be taken?
An NSFDC loan can be taken for the service sector, transport sector, technical and professional sector, agricultural and other allied sectors.


8. How does the NSFDC provide loans?
The NSFDC offers loans through public sector banks, regional rural banks, state scheduled caste development corporations and other similar institutions.


9. Is there any additional benefit for the skill training program?
During the time of training of the skill training program, the traineesare provided with a stipend of R.1500 each month to cater to their incidental expenses.


10. Can the beneficiaries choose their scheme?
Yes, the beneficiaries are allowed to choose whichever scheme they feel after carefully considering the skill,local needs and efficiency during the selection of the business endeavour.

Advertisement

Post a Comment

Previous Post Next Post